Lyse Elnett – Oppgradering av Jærnettet

Klient: Lyse Elnett AS
År: 2017
Rådgiver: Rambøll

I forbindelse med oppgradering av Jærnettet (strømnettet) skal det foretas en konsekvensutredning av tiltakets ulike alternativ i henhold til plan- og bygningsloven. I den forbindelse er det foretatt en vurdering av hvordan anleggets ulike traséalternativer og stasjonsplasseringer visuelt og fysisk vil kunne påvirke områdenes verdier innen landskap, friluftsliv og reiseliv. Arbeidet vil være et underlag for senere konsekvensutredning

Det åpne og vide slettelandskapet på Jæren gir et storskala landskapsrom som er sårbart for inngrep. Moderne jordbruk gir landskapet stort særpreg, og gjør det egnet som typeområde i det moderne jordbrukets kulturlandskap. Steingarder, bebyggelse og trær får stor visuell effekt. De spesielle lysforholdene og nærheten til Nordsjøen gir området stor in-tensitet.

Analysen viser mulighetene basert på en kvalitativ vurdering av temaene. Konkrete virkninger er kort beskrevet, før omfanget av påvirkningen og endringene er vurdert. I vurderingen av grad av påvirkning og konsekvensene av de ulike linjealternativene og transformatorstasjonene er det brukt stor-middels-liten påvirkning/konsekvens for lettere å kunne gradere og konkludere. Til sist oppsummeres konsekvensene for fagtemaene. Hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet er tydeliggjort gjennom oppsummeringstabell og temakart. Fotomontasjer er utarbeidet for å tydeliggjøre og vurdere de visuelle virkningene av tiltaket i forhold til nærmiljø og omgivelser best mulig.