E39 – Sulafjorden Mulighetsstudie

Klient: Statens Vegvesen, Region Vest
År: 2015
Rådgiver: Rambøll/Sweco

Statens vegvesen startet høsten 2014 arbeidet med en mulighetsstudie for kryssing av Sulafjorden med bru. Brulengden varierer fra ca. 3100 m til 5400 m. Fjorden har en dybde på 450 m som medfører krevende fundamentering

Sammen med Sweco har Rambøll gjennomført et idéseminar, der alle tenkelige krysningsalternativer og muligheter for bruløsning ble vurdert. I prosjektet er det vurdert flytebruer, rørbruer, hengebruer og skråkabelbruer alene og i kombinasjon til mere kompliserte brukonstruksjoner.
Gjennom en grovsiling ble alternativene redusert til fire alternative korridorer med totalt 11 brualternativer.
Gjennom videre arbeid med brualternativene og etter en risikovurdering, en usikkerhetsanalyse og en ny finsiling er det kommet fram til anbefalte brualternativer for kryssing. De anbefalte brualternativene er hengebru i ett spenn med spennvidde ca. 3100 m og hengebru i to spenn med spennvidde ca. 2100 m. For det siste alternativet er det planlagt å bruke en GBS-konstruksjon for det midtre tårnet slik som benyttet for oljeindustrien i nordsjøen

Visualisering har bidratt med illustrasjoner og videopresentasjon